Web sitemizdeki içeriklerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu'na (KVKK) ve Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun olarak çerezleri kullanıyoruz. Sitenin düzgün çalışması için gerekli zorunlu çerezlerin kullanılmasını ve Sitemiz sunucularının yurt dışında olması sebebi ile yurt dışına aktarılmasını istemiyorsanız ziyaretinizi sonlandırmalısınız. Diğer çerezler yönünden ise lütfen tercihlerinizi belirleyiniz.

cancel

Bölgesel İncelme Nedir, Yöntemleri Nelerdir? | Kalibra Diyeti

Oct 11, 2023

Bölgesel İncelme Nedir,YöntemleriNelerdir?

Birçok kişi, vücutlarının belirli bölgelerindeki fazla yağlardan kurtulmayı hedefler. Bu noktadabölgesel incelme yöntemleri devreye girer. Bölgesel incelme nedir? Bölgesel incelmede hangi yöntemlerkullanılır?İştedetaylar:

BölgeselİncelmeNedir?

Bölgesel incelme, vücuttaki yağ hücrelerini küçültmek veya ortadan kaldırmak amacıylauygulananbirdizi yöntemiiçerir.Buyöntemler,yağlarıparçalamayı,metabolizmayıhızlandırmayı veyasıkılaşmayıdesteklemeyiamaçlar. Bu yöntem, genelliklekarın,kalça,bel,bacaklar veyakol gibi belirli bölgelerdeki yağbirikimlerini hedefalır.

Bölgesel incelme yöntemleri, kişinin isteğine ve ihtiyacına göre çeşitlilik gösterebilir.Bu yöntemlerarasında egzersiz,masaj, ciltbakımı,vücutsargıları,lazerterapileri, ultrasonlu cihazlar, radyo frekansı tedavileri ve liposuction gibi cerrahi ve cerrahi olmayan işlemler bulunur. Temel amaç yağ hücrelerini küçültmek, cildisıkılaştırmakveistenmeyenyağ birikimleriniazaltmaktır.

Akılda bulundurulması gereken önemli bir nokta, bölgesel incelme yöntemlerinin mucizevi sonuçlar vaat etmemesi vegenelliklekişiningenelsağlıklıyaşamtarzı,düzenliegzersizve dengelibeslenmeyledesteklenmesi gerektiğidir. Bu nedenle de egzersiz ve diyetler diğer bir deyişle beslenmebiçimlerimasaj, ciltbakımı,vücutsargıları,lazerterapileri, ultrasonlucihazlar, radyo frekansıtedavileriveliposuctiongibiişlemlerdenhemsonuçalınmasıhemdesonuçlarınkalıcıolmasıbakımındanönem kazanır.

Bölgeselincelmeyöntemlerikişininvücutşekliniiyileştirmeyeyardımcıolabilir,ancaktekbaşınakilokaybısağlamaz. Bu nedenle, bölgesel incelme terapileri hakkında bilgi alırken ve bu yöntemleri uygulatırkenuzman tavsiyelerinidikkatealmakgerekir.

BölgeselOlarakZayıflamakMümkün müdür?

Bölgesel incelme,vücudunbelirlibölgelerindeyağkaybınıartırabilirancaktamamenbölgeselolarakzayıflamakbazı özel diyet türleri ve egzersizler ile sağlanabilir.Genelzayıflamavesağlıklıbeslenmeyinede göz ardı edilmemelidir.


Bölgesel olarak zayıflamak, vücudun belirli bir bölgesindeki yağları hedef alarak o bölgenininceltilmesini veya şekillendirilmesini amaçlayan bir hedef olabilir. Ancak önemli bir nokta,bölgeselolarakzayıflamanıngenelliklekarmaşıkbirkonuolduğuvebazısınırlamalarıolduğudur.Bölgeselolarakzayıflamanınmümkünolupolmadığıkonusundadikkatealınması gereken bazı önemlinoktalarşunlardır:

GenetikFaktörler:

Vücudunyağ depolamaşekligenetikfaktörlere bağlıdırvekişidenkişiyefarklılıkgösterir.Bunedenle,belirlibirbölgedekiyağlarıhedefalmakbazıkişiler içindahazor olabilir.

Bölgesel olarak zayıflamak yerine genel olarak kilo vermek, sağlıklı bir kilo yönetimi stratejisiolarakdahaetkiliolabilir.Genelzayıflama,vücuttakiyağ oranını azaltırken,belirlibölgelerdekiyağlarında azalmasına nedenolabilir.

DengeliBeslenmeveEgzersiz:

Bölgesel olarak zayıflamak isteyenler için en önemli adımlardan biri dengeli bir beslenme  düzeni oluşturmak ve düzenli egzersiz yapmaktır. Vücudu genelolarakgüçlendirmekve yağyakımını artırmakbölgesel zayıflamaya da yardımcı olur.

CerrahiveNon-CerrahiSeçenekler:

Bazı durumlarda, bölgesel incelme amacına ulaşmak için cerrahi veya cerrahi olmayan  estetik prosedürler (örneğin, liposuction veya lazer terapileri) düşünülebilir. Ancak buprosedürlerindegaranti sonuçlar vermediği veuzmantavsiyesiile uygulanması gerektiği bilinmektedir.

Bölgesel olarak zayıflama mümkün olsa da bu hedefe ulaşmak genelliklesabır,düzenliçabavesağlıklıyaşamalışkanlıklarıgerektirir.Özelliklebireyingenetik  yapısıvevücut tipi sonuçları etkileyebilir.Bunedenle,kişininsağlıkuzmanı veyadiyetisyenleiş birliği yaparakkişiselleştirilmişbir planoluşturmasıönemlidir.

BölgeselİncelmeYöntemleriNelerdir?

Bölgesel incelme yöntemlerinin etkili olup olmadığı kişinin uyguladığı yönteme ve genetik özelliklerine değişkenlik gösterir.Bunedenle,bölgesel incelmeamacıyladiyetlerinveyaşamtarzıdeğişikliklerininönemiayrıcavurgulanmaktadır.


Diyetlerözellikleönplanaçıkmaktadır.Vücutyağlarınınazaltılmasıgenelliklegenelkilokaybıilebaşlar.Vücutyağoranınıazaltmakiçinaşırıkalori  alımını kontroletmekvesağlıklıbirbeslenme düzeninegeçmekönemlidir.Bukonudaişlevsel bulunan diyetler şu şekildedir:

1.KetojenikDiyetYöntemiileBölgeselİncelme:

Bölgesel zayıflama diyeti olarak da kullanılan “Ketojenikdiyet nedir?”sıklıkla merak edilir. Sorunun cevabıdüşükkarbonhidratlı,yüksek yağlıbirbeslenmetarzınıbenimseyenbirdiyettürüdür olarak verilebilir.Temelamacı,vücuduketozisadıverilenbirmetabolikdurumasokmaktır.Budurumda vücut, enerji elde etmek için karbonhidrat yerine vücuttaki depo yağları kullanmayabaşlar.Ketojenikdiyetintemel bileşeni,karbonhidratalımınınbüyük ölçüdesınırlamayı vesağlıklı yağlarla(örneğin avokado,zeytinyağı, fındıkvetohumlar)beslenmeyiiçerir.

Ketojenikdiyetinanaözelliklerişunlardır:

  •          DüşükKarbonhidratİçeriği: Ketojenikdiyet, günlükkarbonhidrat alımınısınırlar.Karbonhidratlaryerinedaha fazla yağve proteintüketilir.Genellikle günlükkarbonhidratalımı 20-50 gramarasındasınırlanır.
  •          YüksekYağ İçeriği:Ketojenikdiyet, yağlarınyüksekoranda alınmasını teşvikeder.Bu,sağlıklıyağlarla birlikte doymuşvedoymamışyağları içerebilir.
  •          Orta Proteinİçeriği: Orta düzeydeproteinalımı ketojenikdiyetinbirparçasıdır. Protein,kaskorumaveenerjisağlamaamacıylaönemlidir.

Ketojenik diyet şu faydaları sağlayabilir:

  •         Kiloyukontroletmeyeyardımcı olabilir.
  •         İnsülinseviyelerinidüzenleyebilir.
  •         Enerjiseviyesiniartırabilir.
  •         Konsantrasyonuartırabilir.
  •         Bazıepilepsitürlerinin tedavisindekullanılabilir.

Ancak ketojenik diyetin normal gıdalarla uygulanması uzun dönemde zorlayıcı olabilmektedir. Besin grubu kısıtlı olduğundan çoğunlukla hayvansal kaynaklı gıdalar tercih edilir ve bununla birlikte yüksek miktarda doymuş yağı alımı olur. Doymuş yağın fazla tüketimiyse zamanla kolesterol, trigliserid gibi kan değerlerini olumsuz etkileyebilir.

Bölgesel zayıflama diyeti olarak ketojenikdiyetyapmayı düşünenler, her şeydenönce birsağlıkprofesyonelinedanışmalıdır.Bu, özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar için önemlidir. Üstelik diyetin doğru şekildekurgulandığı, sağlıklı ve dengeli bir şekilde uygulamak için doğru besinleri içerdiğinden emin  olunması alınacaksonuçları da daha iyihâle getirecektir.


2.  Düşük Kalorili Ketojenik Diyet (DKKD) ileBölgeselİncelme

Bölgesel zayıflama diyeti söz konusu olduğunda akla ilk olarak ketojenik diyetler gelir. DKKD kişinin vücut tipine, metabolizmasına ve beslenme gereksinimlerine göre özelleştirilmiş beslenme planı sunan bir ketojenik  diyet programıdır. Temel olarak, ketojenik diyetin hızlı kilo kaybı üzerine olan etkilerini içerir ancak klasik ketojenik diyetten en önemli farkı yağ içeriğinin de düşük olmasıdır. Düşük Kalorili Ketojenik Diyet yöntemi ile; 2-3 gün içerisinde girilen ketojenez mekanizması sayesinde ilk günlerden itibaren yağdan kilo kaybı başlar. Kilo kaybı yağdan gerçekleştiği için vücudun hangi bölgesinde yağ daha fazla depolandıysa o bölgeden kayıp sağlanır. Bu sayede bölgesel incelme gözle görülür derecede  fark edilir. DKKD metodu kişininkiloyönetiminivesağlıklı biryaşamtarzınısürdürmesinidesteklemekiçin tasarlanmıştır.

DKKD veya ketojenik diyet gibi özellikli diyetleringerçekleştirilmesinde diyet yemek paketlerikolaylık sağlayacağı gibi özelleştirilmiş diyet programları da sağlıklı biryaşam tarzını desteklemek için kullanılabilir. Bölgeselincelmehedeflerineulaşmakiçindiyetinyanısıradüzenliegzersizvebunungibisağlıklıyaşamayöntemlerinindedeğerlendirilmesiönemlidir.

Sonuç olarak, bölgesel incelme için diyetler önemlidir ancak herhangi bir diyetin bölgeselincelme üzerindeki etkisi kişiden kişiye değişebileceği için sağlık uzmanlarına danışarakkişiselleştirilmiş bir plan oluşturmak önemlidir.

Kategoriler